محصولات پیکان وانت باردو

محصولات پیکان وانت باردو

شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی ) پیکان – وانت باردو

محصولات پیکان وانت باردو

شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی ) پیکان – وانت باردو
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606101 15
2 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606102 15
3 شیلنگ بنزین رفت از باک تا پمپ (این لاین) – DOOSTAN 16606103 20
4 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به ریل سوخت (این لاین) – DOOSTAN 16606104 20
5 شیلنگ بنزین رفت از باک تا فیلتر (اینتانک) – DOOSTAN 16606105 25
6 شیلنگ بنزین رفت و برگشت ریل سوخت ( دوقلو) – DOOSTAN 16606106 25
7 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (این لاین) – DOOSTAN 16606107 25
8 شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا بغل پمپ (این لاین) – DOOSTAN 16606108 15
9 شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا بغل پمپ (این لاین) – DOOSTAN 16606109 25
10 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (وانت باردو) – DOOSTAN 16606110 10
11 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا باک (وانت باردو) – DOOSTAN 16606111 25
12 شیلنگ بنزین ریل سوخت (وانت باردو) – DOOSTAN 16606112 25
13 شیلنگ کنستر بنزین زیر اتاق (وانت باردو) – DOOSTAN 16606113 8
14 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی (وانت بار دو) – DOOSTAN 16606114
15 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به زیراتاق (وانت باردو) – DOOSTAN 16606115
16 شیلنگ خرطومی بخار بنزین از شیر برقی به دریچه گاز (وانت باردو)- DOOSTAN 16606116
17 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به کاربراتور پیکان(اصلی) – DOOSTAN 16606118 40
18 شیلنگ بنزین رفت از باک تا پمپ بنزین پیکان کاربراتوری(اصلی) – DOOSTAN 16606119 30
19 شیلنگ بنزین برگشت از کاربراتور به باک پیکان(اصلی) – DOOSTAN 16606120 30
20 مجموعه لوله های خرطومی درجه داخل باک پیکان انژکتوری – DOOSTAN 16606121 20

شیلنگهای رادیاتور، بخاری، بخار روغن ( پیکان - وانت بار دو )

 شیلنگهای رادیاتور، بخاری، بخار روغن ( پیکان – وانت بار دو )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بالا رادیاتور پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606122 40
2 شیلنگ پایین رادیاتور پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606123 30
3 شیلنگ راست بخاری پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606124 15
4 شیلنگ کج بخاری پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606125 15
5 شیلنگ کورکن شیر بخاری پیکان – SBR – DOOSTAN 16606126 50
6 شیلنگ بخار روغن عصایی پیکان – SBR – DOOSTAN 16606127 30
7 شیلنگ بوستر پیکان – SBR – DOOSTAN 16606128 50
8 شیلنگ بخارروغن یکسرخم –SBR – DOOSTAN 16606136 50
9 شیلنگ بخارروغن دوسرخم –SBR – DOOSTAN 16606137 50
10 شیلنگ بخار روغن یکسر گشاد –SBR – DOOSTAN 16606138 50

محصولات پیکان وانت باردو و سایر قطعات خودرو را از نمایندگیهای دوستان و فروشگاه های معتبر تهیه نمایید.

محصولات پیکان وانت باردو

محصولات پیکان وانت باردو

شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی ) پیکان – وانت باردو

محصولات پیکان وانت باردو

شیلنگهای سوخت رسانی ( پلی آمیدی ) پیکان – وانت باردو
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بنزین برگشت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606101 15
2 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (اینتانک) – DOOSTAN 16606102 15
3 شیلنگ بنزین رفت از باک تا پمپ (این لاین) – DOOSTAN 16606103 20
4 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به ریل سوخت (این لاین) – DOOSTAN 16606104 20
5 شیلنگ بنزین رفت از باک تا فیلتر (اینتانک) – DOOSTAN 16606105 25
6 شیلنگ بنزین رفت و برگشت ریل سوخت ( دوقلو) – DOOSTAN 16606106 25
7 شیلنگ بنزین رفت از پمپ به فیلتر (این لاین) – DOOSTAN 16606107 25
8 شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا بغل پمپ (این لاین) – DOOSTAN 16606108 15
9 شیلنگ بنزین برگشت از ریل سوخت تا بغل پمپ (این لاین) – DOOSTAN 16606109 25
10 شیلنگ بنزین رفت زیر اتاق (وانت باردو) – DOOSTAN 16606110 10
11 شیلنگ بنزین برگشت از فیلتر تا باک (وانت باردو) – DOOSTAN 16606111 25
12 شیلنگ بنزین ریل سوخت (وانت باردو) – DOOSTAN 16606112 25
13 شیلنگ کنستر بنزین زیر اتاق (وانت باردو) – DOOSTAN 16606113 8
14 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به شیر برقی (وانت بار دو) – DOOSTAN 16606114
15 شیلنگ بخار بنزین از کنیستر به زیراتاق (وانت باردو) – DOOSTAN 16606115
16 شیلنگ خرطومی بخار بنزین از شیر برقی به دریچه گاز (وانت باردو)- DOOSTAN 16606116
17 شیلنگ بنزین رفت از فیلتر به کاربراتور پیکان(اصلی) – DOOSTAN 16606118 40
18 شیلنگ بنزین رفت از باک تا پمپ بنزین پیکان کاربراتوری(اصلی) – DOOSTAN 16606119 30
19 شیلنگ بنزین برگشت از کاربراتور به باک پیکان(اصلی) – DOOSTAN 16606120 30
20 مجموعه لوله های خرطومی درجه داخل باک پیکان انژکتوری – DOOSTAN 16606121 20

شیلنگهای رادیاتور، بخاری، بخار روغن ( پیکان - وانت بار دو )

 شیلنگهای رادیاتور، بخاری، بخار روغن ( پیکان – وانت بار دو )
ردیف شرح کالا کد دوستان تعداد در کارتن
1 شیلنگ بالا رادیاتور پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606122 40
2 شیلنگ پایین رادیاتور پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606123 30
3 شیلنگ راست بخاری پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606124 15
4 شیلنگ کج بخاری پیکان اونجر – SBR – DOOSTAN 16606125 15
5 شیلنگ کورکن شیر بخاری پیکان – SBR – DOOSTAN 16606126 50
6 شیلنگ بخار روغن عصایی پیکان – SBR – DOOSTAN 16606127 30
7 شیلنگ بوستر پیکان – SBR – DOOSTAN 16606128 50
8 شیلنگ بخارروغن یکسرخم –SBR – DOOSTAN 16606136 50
9 شیلنگ بخارروغن دوسرخم –SBR – DOOSTAN 16606137 50
10 شیلنگ بخار روغن یکسر گشاد –SBR – DOOSTAN 16606138 50

محصولات پیکان وانت باردو و سایر قطعات خودرو را از نمایندگیهای دوستان و فروشگاه های معتبر تهیه نمایید.